เข้าห้องเรียน➡➡➡➡➡ คลิกที่นี่ 

ครูผู้สอนนายกามนิต  บุตรดา 

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ขำนาญการ

วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย

โรงเรียนบ้านหนองสลุด อ.มะขาม 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2